پشم طبیعی طی قرن ها برای لباس های گرم، روانداز (پتو) و قالی مورد استفاده قرار گرفته و نیازهای بشر را تامین نموده است. از چند دهه قبل و همزمان با ارتقاء سطح زندگی و افزایش نیازها، میزان پشم به دلیل کافی نبودن منابع تامین آن یعنی دام ها با کمبود روزافزون مواجه و قیمت آن به سرعت افزایش یافت. ضرورت تامین نیاز و یافت الیاف جایگزین موجب شد پژوهشگران تحقیقات گسترده ای را انجام دهند، به ویژه آن که این موضوع تا حدی شامل الیاف طبیعی دیگر به خصوص پنبه نیز می شد.

از میان الیاف ذکر شده، اکریلیک که لیفی مصنوعی و حاصل از مشتقات نفتی (پتروشیمیایی) می باشد، دارای مشخصاتی نزدیک به پشم طبیعی است (طول بلند، دارا بودن فر و موج، جمع شدن، حجیم شدن و پفکی شدن در اثر حرارت و ...). به همین دلیل این الیاف در چند دهه اخیر به صورت مخلوط با پشم و یا به صورت خالص برای تهیه پارچه ها و لباس های گرم (ژاکت، بلوز و ...) قالی ماشینی و همچنین پتوها مورد استفاده قرار گرفت. با این حال مشکلات بر سر راه تولید این الیاف هنوز وجود دارد که با گذشت چند دهه هنوز حل نگردیده و موجب شده که تولید جهانی آن در دهه اخیر پیوسته کاهش و قیمت آن به سرعت افزایش یابد.

 

منبع : سایت شرکت گلبافت