·       استقامت پرزها از حد معمول کمتر نباشد یعنی چنانچه با دست با کشش معمولی کشیده شود از پتو جدا نشود.

·       ضخامت ظاهری آن متناسب با وزن پتو باشد. پتوهایی که با وجود سبکی وزن، ضخیم به نظر می آیند معمولاً پس از شستشو ضخامت ظاهری را از دست داده و تغییر حالت می دهند. تراکم واقعی پرز وقتی است که پتو "توپر" احساس شود.

·       تراکم پرز در سطح پتو یکنواخت باشد و زمینه از لابلای پرزها دیده نشود.

·       از لحاظ آلودگی رنگی نواقص طرح عیوب محسوس و قابل توجه نداشته باشد.

·       در پتوهای تک رنگ بین چپ و راست یا ابتدا و انتها اختلاف رنگ محسوس دیده نشود.

·       سرکجی یعنی تغییر شکل پتو از حالت مستطیل به متوازی الاضلاع زیاد نباشد. سرکجی را میتوان، با تا کردن پتو از وسط و قرار دادن دو راس روی هم و ملاحظه اینکه دو راس دیگر به دلیل سرکجی روی هم قرار نخواهد گرفت تشخیص داد و اندازه گیری نمود.

·       دوخت نوار سالم باشد و نوار سر آزاد نداشته باشد.

·       رنگ نوار با رنگ پتو تناسب داشته باشد.

 

منبع : سایت شرکت گلبافت