مقایسه نخ اکریلیک و پلی استر از جهات مختلف

 
 

مقایسه نخ اکریلیک و پلی استر

ویژگی

نخ پلی استر

نخ اکریلیک

تاثیر برسلامت مصرف کننده

مشکل آلرژیک ندارد و دراتحادیه اروپا مصرف آن رایج است

مشکل آلرژیک دارد ودر اتحادیه اروپا مصرف آن در لباس و پتو ممنوع است

مسائل زیست محیطی

در اثر سوختن ومشتعل شدن گاز کربنیک و بخار آب آزاد می کند

در اثر سوختن بخار سمی سیانید متصاعد میشود

مقاومت در برابر حرارت

نقطه نرم شدن درگرما 240 درجه است

نقطه نرمی آن در گرما 150درجه است

روند مصرف جهانی در منسوجات

درسال 2000 تولید جهانی آن 18میلیون تن و درسال 2015 حدود 48 میلیون تن بوده است

درسال 2000 تولید جهانی آن حدود 3 میلیون تن وتا سال 2015 به 2 میلیون تن کاهش یافته است

 

 
منبع: سایت شرکت گلبافت